Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 22-05-2023

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie

  

     

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie

zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2023 r. 

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE

 

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się o godz. 1200, 

(w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza 2)

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 
Banku Spółdzielczego w Piasecznie
  

     

 

 

Rozpoczęcie o godz. 1200

1.

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

a) Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie,

b) Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

2.

Uchwalenie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

3.

Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:

a)  Sekretarza i dwóch Członków Prezydium,

b)  Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

c)  Komisji Uchwał i Wniosków.

4.

Przedstawienie wniosku Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

5.

Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania (tj. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków) oraz przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

6.

Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego
w Piasecznie oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Banku.

7.

Przedstawienie sprawozdań/informacji i wniosków Zarządu Banku dot.:

a) działalności PS Banku w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,

b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (obradującego 7.06.22 r.),

c) przebiegu i wniosków z kampanii Zebrań Grup Członkowskich (przeprowadzone w dniach 8 i 9.05.23 r.),

d) wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego (realizacji wniosków polustracyjnych) oraz przedstawienie projektów uchwał w wym. sprawach.

8.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PS Banku w 2022 roku
wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt.
oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PS Banku. Złożenie wniosków w sprawie przyjęcia stosownych uchwał
w przedmiocie referowanych spraw.

9.

Informacje i wnioski Zarządu nt.:

a)  projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2022 rok;

b)  wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2023 rok,

c)  propozycji kierunków działalności Banku w 2023 roku i latach następnych.

d) wniosku w sprawie zmiany uchwały ZP dot. zasad zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku.

10.

Przedstawienie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w znaczeniu kolektywnym, jako organu zarządzającego (jakim jest Rada Nadzorcza), na podstawie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Piasecznie (PS Banku)” (przyjętej Uchwałą nr 3/2021 Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2021 r.).

11.

 

 

 

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2022 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2022 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za 2022 rok,

d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku,

e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2023 roku,

f) podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2022 rok, w tym ustalenia kwoty przeznaczanej na dywidendę dla członków Banku,

g) uchwalenia kierunków działalności PS Banku w 2023 roku i latach następnych.

h) ustalenia zasad zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku.

12.

Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zgłoszonych do Komisji projektów uchwał i wniosków.

13.

Wolne wnioski oraz sprawy różne i bieżące.

 

 

 

Zamknięcie obrad.

  

 

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są do wglądu w jednostkach operacyjnych PS Banku. Bliższych informacji w sprawie problematyki objętej porządkiem obrad udzielają zainteresowanym Członkowie Zarządu oraz upoważnieni pracownicy jednostek operacyjnych PS Banku.

 

 

Z A R Z Ą D

Banku Spółdzielczego w Piasecznie

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR