Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Kariera

 

Jako polski Bank kierujemy się potrzebami naszych Klientów, zapewniając im unikalną jakość produktów i usług o międzynarodowym zasięgu. Respektujemy przy tym najwyższe standardy etyczne oraz wykazujemy mocno zakorzenioną odpowiedzialność społeczną. Co więcej, cieszymy się bardzo dobrą reputacją na polskim rynku finansowym. Realizując strategię wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Piasecznie - PS Banku, potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych, doświadczonych, zaangażowanych, troszczących się o wizerunek Banku, dbających o wysoką jakość produktów i usług.   

 

 

Jeśli utożsamiasz się z naszą filozofią działania i chciałbyś rozwijać swoją karierę w Banku Spółdzielczym w Piasecznie - PS Banku, zwróć na siebie uwagę, przesyłając swoją aplikację na adres:  

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, aplikacje będą przechowywane w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

 

Aktualne oferty pracy: 

Stanowisko: analityk ryzyka kredytowego, Piaseczno

 Zakres obowiązków:

 • analiza kredytowa podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych, w tym:
 • ocena merytoryczna i formalnoprawna dokumentacji kredytowej
 • ocena wiarygodności kredytowej
 • ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
 • ocena zdolności kredytowej
 • ocena biznesplanu/projektów inwestycyjnych/przedsięwzięć deweloperskich
 • ocena prawnych form zabezpieczeń wnioskowanych transakcji kredytowych
 • przygotowywanie dokumentacji kredytowej w tym umów kredytowych i umów zabezpieczeń 

 

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne lub prawne)
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
  dodatkowym atutem jest posiadanie wiedzy w zakresie:
 • przeprowadzania analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 • zdolność do analitycznej oceny ryzyka kredytowego kredytobiorcy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w bankowości w obszarze analizy kredytowej przedsiębiorstw w instytucjach bankowych

 

Oferujemy:

 • pracę w Banku z polskim kapitałem
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego    

   

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Specjalista ds. produktów kredytowych

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie portfolio produktów bankowych
 • Przygotowanie raportów, sprawozdań i prezentacji na temat rozwoju i realizacji polityki sprzedażowej Banku
 • Opracowywanie rozwiązań produktowych i procesowych dotyczących rozwoju oferty produktów i usług bankowych
 • Tworzenie regulacji wewnętrznych dla produktów w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu prawnym oraz potrzeby wewnętrzne
 • Wsparcie pracowników sprzedaży w zakresie działalności kredytowej

 

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze)
 • znajomość przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy – Prawo Bankowe,
 • znajomość produktów bankowych,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków, dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • wysoka kultura osobista
 • nastawienie na osiąganie zamierzonych rezultatów

 

Oferujemy:

 • pracę w Banku z polskim kapitałem
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego    

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Wydział rachunkowości i księgowości – Piaseczno

  

Wydział rachunkowości i księgowości – miejsce pracy Piaseczno

 

Zakres obowiązków:

·        rejestrowanie (dekretacja i ewidencja) zdarzeń gospodarczych i operacji bankowych zgodnie z planem kont,

·        wykonanie rozliczeń księgowych oraz procedur związanych z otwarciem i zamknięciem dnia,

·        realizowanie transakcji z zakresu bankowości elektronicznej,

·        rozliczenia i płatności dotyczące gospodarki własnej i publicznoprawnej Banku,

·        uzgadnianie wyciągów bankowych do rachunków rozliczeniowych złotowych i walutowych.

 

Wymagane:

·        wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów),

·        mile widziane doświadczenie w pracy w Banku na podobnym stanowisku,

·        umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków, dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,

·        znajomość obsługi programów (mile widzianych systemów operacyjnych/księgowych) i urządzeń biurowych,

·        skrupulatność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Oferujemy:

·        pracę w Banku z polskim kapitałem,

·        pracę w zgranym i dynamicznym zespole,

 

·        możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego    

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Obsługa klienta – miejsce pracy - Piaseczno

 

Obsługa klienta – miejsce pracy - Piaseczno

 

Podstawowe zadania:

 • pozyskiwanie i obsługa Klientów, w szczególności podmiotów gospodarczych
 • budowanie i rozwijanie relacji z Klientami
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi Klientów
 • sporządzanie dokumentacji

 

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub finansowe)
 • podstawowa wiedza z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw
 • doświadczenie zawodowe w obszarze analizy kredytowej przedsiębiorstw w instytucjach bankowych
 • znajomość produktów i regulacji bankowych oraz doświadczenie przy sprzedaży produktów bankowych
 •  
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z Klientami
 • nastawienie na osiąganie zamierzonych rezultatów

 

Oferujemy:

 • pracę w Banku z polskim kapitałem
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego 

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub – w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej: 

oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę:

 

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej: … w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie”:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej: „Administrator”). 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej. 

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”)w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 

1)       przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie:

 

 

 

TAK              

 

 NIE

 

i powinno zostać podpisane przez kandydata.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@psbank.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).   

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

                                                                                           

Administrator – Bank Spółdzielczy w Piasecznie

 

 

Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR