Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 13-04-2017

PS Bank podsumował 2016 rok

28 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Noce i dnie w Konstancinie - Jeziornie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Banku, miało charakter sprawozdawczy i wyborczy z uwagi na kończącą się w bieżącym roku kadencję Rady Nadzorczej Banku.  

 

Zebranie otworzył Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej PS Banku, który w imieniu własnym, Rady Nadzorczej oraz Zarządu przywitał gości: Mirosława Bizonia - Przedstawiciela Banku BPS S.A. (Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą Banku BPS), Piotra Huziora - Prezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka, Michała Krakowiaka - Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Mariusza Kucińskiego - Wiceprezes Zarządu PKF Consult (Biegły Rewident), Janusza Piechocińskiego i Janusza Czyża – Honorowych Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie, a także liczne grono byłych i obecnych Delegatów, Członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników PS Banku obecnych na Zebraniu.    

 

 

Realizując przyjęte punkty Porządku obrad, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poprosił o przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Banku w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich. W imieniu Zarządu Sprawozdania przedstawiła Z-ca Prezesa Zarządu – Jolanta Rożek informując, że PS Bank posiadał stabilną sytuację ekonomiczno – finansową na przestrzeni roku 2016, podobnie jak w latach wcześniejszych, co wynikało z realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Banku. Podejmowane decyzje biznesowe pozwoliły stworzyć wystarczające źródła dochodu dla zabezpieczenia podejmowanego w działalności bieżącej ryzyka na niezbędnym poziomie. oraz podkreśliła, że niezwykle rzadko przez banki jest osiągany wskaźnik C/I na poziomi 54,81%, a piaseczyński Bank może się nim szczycić.

 

W dalszej części porządku obrad Przewodniczący Zebrania zaprosił zaproszonych gości do zabrania głosu w dyskusji. Zaproszeni goście z organizacji współpracujących z PS Bankiem wygłosili krótkie wystąpienia. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Huzior – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka, następnie kolejno Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Michał Krakowiak – V-ce Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Mirosław Bizoń – Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą Banku BPS, jako ostatni zabrał głos Janusz Czyż - Honorowy Członek Banku.

 

Wszyscy zaproszeni goście dziękowali za zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli, które jest najważniejszą doroczną uroczystością dla Spółdzielni podsumowywującą roczną działalność. Zwrócono uwagę na dobre wyniki Banku, które uplasowały Bank na tle innych Banków Zrzeszenia wg sumy bilansowej na 18 miejscu, wg funduszy własnych na 11 miejscu, a wg wyniku finansowego netto na 10 miejscu przy ogólnej licznie 355 banków zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Gratulowano i życzono dalszych sukcesów, dobrych efektów pracy pomimo trudnych czasów tj. polityki niskich stóp procentowych jak i występującego ryzyka wizerunkowego. Zaproszeni goście życzyli stabilnego rozwoju PS Banku i kolejnych lat sukcesów na rynku finansowym.

 

 
 
 

Odnosząc się do podziękowań gości swoje wystąpienie rozpoczął Kazimierz Grabczuk – Prezesa Zarządu PS Banku, który jednocześnie przybliżył zebranym sprawy formalne dotyczące wyboru nowych Członków do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie. 

 

 

W kolejnym punkcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Przewodniczący poprosił przedstawiciela Zarządu o przedstawienie informacji nt. projektu podziału czystej nadwyżki bilansowej Banku za 2016 rok oraz wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Piasecznie na 2017 rok. W imieniu Zarządu zagadnienia referowała Marzena Gurynow Grzejek – Członek Zarządu, podkreślając znaczenie budowania funduszy własnych wniosła do Zebrania Przedstawicieli o podjęcie decyzji o przeznaczeniu wypracowanej nadwyżki bilansowej przede wszystkim na fundusz zasobowy i ogólnego ryzyka.

 

Następnie Anna Skrok – Członek Zarządu przedstawiła informacje nt. Kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Banku w 2017 roku i latach następnych, podkreślając, że Bank będzie kontynuował kierunki działalności przyjęte stosownymi uchwałami Zebrań Przedstawicieli w roku 2015 i 2016 mając na uwadze niezbędne zmiany wynikające z praktyki działalności w latach ubiegłych.

 

Delegaci zgromadzeni na Zebraniu Przedstawicieli po wysłuchaniu referujących oraz przeprowadzonej dyskusji pozytywnie odnieśli się do wszystkich przedłożonych Delegatom przez Zarząd PS Banku spraw podejmując stosowne uchwały.

 

W trakcie prac Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania poprosił o zabranie głosu obecnego gościa Premiera Janusza Piechocińskiego, zarazem Honorowego Członka Banku. Pan Premier podziękował za zaproszenie na dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli, pogratulował wypracowanych wyników w ubiegłym roku Bankowi Spółdzielczemu w Piasecznie, przy tak zauważalnym spowolnieniu gospodarczym i obniżce stóp procentowych. W swej wypowiedzi podkreślił znaczenie bankowości spółdzielczej w polskim systemie bankowym oraz życzył dalszych sukcesów w rozwoju Banku na kolejne lata.

 

Na koniec Przewodniczący Zebrania serdecznie podziękował za współpracę w Radzie Nadzorczej Banku Pani Helenie Ołtarzewskiej i Alfredzie Wyszkowskiej. Życzył zdrowia i wielu sukcesów oraz radości w życiu osobistym. Głos zabrały także opuszczające szeregi Rady Nadzorczej, dziękując za długie lata współpracy, podkreślając, że pomimo rezygnacji z pracy w organach Banku zawsze będą mile wspominać lata przepracowane w tym gronie oraz to, że PS Bank zawsze będzie ich Bankiem.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie wybrani zostali Mieczysław Grodzki, Włodzimierz Szymczak, Wiesław Klimkowski, Barbara Pluta, Adam Grabik, Marek Lewandowski, Władysław Marchewka, Grzegorz Mirkowski, Władysław Tauber.

 

Przewodniczący Zebrania kończąc podziękował Delegatom za merytoryczną dyskusję oraz za zaufanie wyrażone pozytywnymi decyzjami. 

 

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR