Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Bezpieczeństwo depozytów

 

Bezpieczeństwo depozytów
 

BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego.

 

Podstawowymi zadaniami Funduszu są

-        zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w razie upadłości banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów,

-        udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację,

-        wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi,

-        gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego.

 

Limit gwarancji środków zgromadzonych w Banku

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie informuje, że kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 

Czyje depozyty podlegają ochronie?

 

-        osób fizycznych,

-        osób prawnych,

-        jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, ile posiadają zdolność prawną,

-        szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

 

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 

Gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

-        Skarb Państwa,

-        banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,

-        spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

-        krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

-        narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

-        fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

-        otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

-        spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych,

-        osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

-        członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,

-        dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji;

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 

wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt, podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

 

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

 

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

 

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?

 

Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

 

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy do taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bfg.pl/ 

 

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR